CKB

Sefovi kompanija

  • Najveća sigurnost
  • Maksimalna povjerljivost i diskretnost

Opis proizvoda

Sef je namijenjen kompanijama koje žele sigurno odložiti svoje vrijednosti u sefovima Crnogorske komercijalne banke. To podrazumjeva čuvanje novca, hartija od vrijednosti, povjerljivih dokumenata i ostalih vrijednosti. Predmeti koji ugrožavaju sigurnost banke ili drugih sefova ne mogu se odlagati.

Na ovaj način banka obezbjeđuje klijentu sigurno mjesto za čuvanje gore pomenutih vrijednosti. Banka garantuje privatnost, tajnost i nemogućnost pristupa sigurnosnom sefu trećim licima.

Kako postati klijent

Firma prvo treba da popuni Zahtjev za otvaranje sefa uz kopiju lične karte ili pasoša osobe koja će biti ovlašćena u ime kompanije da upravlja sefom. Pri tom, moguće je napraviti i ovlašćenje drugim licima koja potencijalno mogu koristiti sef.

Banka na osnovu Zahtjeva donosi odluku o otvaranju sefa. Nema posebnih kriterijuma za osporavanje klijentskih zahtjeva. Na osnovu odluke koju je odobrila Banka pristupa se potpisivanju ugovora u dva primjerka. Jedan je namijenjen klijentu, a drugi zadržava Banka.

Klijent dobija jedan ključ, dok Banka posjeduje saključ koji otvara sve sefove isključivo uz prisustvo klijenta, tj. ključa klijenta. To znači da se sefu može pristupiti samo uz prisustvo službenika trezora i ovlašćenog pravnog lica. Ovim se postiže dodatna sigurnost i zadržava povjerenje u Banku i njeno sveukupno poslovanje. Zaposleni trezora Banke ne mogu samostalno pristupiti sefu klijenta.

Korisnik snosi svu odgovornost za gubljenje klijentskog ključa, uništenje sefa ili bilo koju zloupotrebu zakupljenog sefa. Krajnji rok za vraćanje ključa koji se nalazi kod ovlašćenog pravnog lica je dan isticanja ugovorenog roka za korisćenje sefa. Korišćenje sefa je moguće produžiti Aneksom ugovora na unaprijed dogovoreni period. Način korisćenja sefova regulisan je Pravilnikom o korišćenju sefova Crnogorske komercijalne banke.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.