CKB

CKB EU MIKRO kredit

  • Iznos kredita: do 25.000 EUR
  • Rok otplatedo 36 mjeseci za obrtni kapital, a do 60 mjeseci za investiciju
  • Bez hipoteke, uz mjenicu kompanije i ličnu mjenicu
  • Mogućnost sezonske otplate na osnovu biznis aktivnosti
  • Fiksna kamatna stopa;
  • Za novoosnovane kompanije (manje od jedne godine postojanja) maksimalno 20.000 eura

Opis proizvoda

EU mikro kredit omogućava finansiranje potreba preduzeća za obrtna sredstva kao što su nabavka: zaliha, robe, sirovina i slično i služi za finansiranje investicija u materijalna dobra i nematerijalnih ulaganja.

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru garantnog sporazuma za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1296/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta o osnivanju Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (“EaSI“).

Za više informacija ovom programu možete posjetiti sajtove Evropske komisije http://ec.europa.eu/social.easi i Evropskog Investicionog Fonda www.eif.org/easi

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije i prometa preko računa kod CKB-a.

Sredstva obezbjeđenja

  • Lična mjenica
  • Mjenica kompanije
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije

Kako do kredita?

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje menadžeru za odnose sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, menadžer za odnose sa malim i srednjim preduzećima će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Odobravanje CKB kredita za mala i srednja preduzeća zavisi od bodovanja prema internim kriterijumima Banke i Opštih uslova poslovanja CKB-a.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.