CKB

Euro Petrol Business Card

  • Mogućnost odloženog plaćanja goriva
  • Olakšana administracija
  • Bolja kontrola potrošnje
  • Pravno lice može imati više kartica
  • Pravno lice može izabrati da li će pored imena firme stajati ime korisnilka ili tablice vozila

Opis proizvoda

Ova kartica prvenstveno je namijenjena za pravna lica čija priroda posla zahtijeva značajnu potrošnju goriva. Karticu mogu koristiti pravna lica koja su deponenti CKB–a. U suprotnom, ukoliko nijeste deponent Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica ovu karticu možete dobiti ako za Vas garantuje Euro Petrol.
Euro Petrol Business je revolving kreditna kartica. Visina odobrenog limita zavisi od poslovanja i kreditne sposobnosti firme. Naplata se vrši po automatizmu sa računa firme i to 40% od puštenog iznosa na mjesečnom nivou. Minimalan iznos za plaćanje je 25 EUR. Dospijeće plaćanja je dvadeseti u mjesecu.
Po osnovu Ugovora sa Euro Petrolom, Crnogoska komercijalna banka i Euro Petrol će odobravati bonus korisniku kredita u visini od 50% redovne kamate u slučaju mjesečnog prometa do 5.000 EUR. U slučaju prometa većeg od 5.000 EUR bonus će iznositi cjelokupan iznos redovne kamate.
Izvještaj o potrošnji se šalje poštom na adresu firme.

Gdje možete dobiti karticu?

Za karticu možete aplicirati u poslovnicama Euro Petrola. Karticu možete koristiti istog dana kada je dobijete.

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili Vam je ona ukradena molimo Vas da kontaktirate CKB Call Centar. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali Banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.

Reklamacija

Ukoliko korisnik kartice smatra da mu neki troškovi ne pripadaju ili su pogrešno obračunati, može se obratiti Banci radi reklamiranja istih uz podnošenje računa i druge dokumentacije koju Banka od njega može tražiti. Rok za podnošenje reklamacije je 72h od datuma transakcije.
Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet i količinu robe odnosno usluge kupljene karticom. Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i količinom robe, odnosno kvalitetom usluge, korisnik rješava sa prodajnim mjestom. Bez obzira na ishod reklamacije korisnik je dužan podmiriti ukupan dug po kartici. Ako Banka utvrdi da je reklamacija opravdana, odobriće račun vezan za karticu, a u slučaju neopravdane reklamacije korisnik snosi sve troškove.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.