CKB

Nostro akreditivi

 • Preko 10 godina iskustva u radu sa akreditivima i najvećim crnogorskim poslovnim sistemima
 • Profesionalna ekspertska pomoć prilikom formulacije i otvaranja akreditiva

Opis proizvoda

Dokumentarni akreditiv je međunarodni Instrument plaćanja. Loro akreditiv predstavlja pismenu obavezu banke nalogodavca (kupcu robe/usluga) da izvrši plaćanje, preko CKB-a, u Crnoj Gori, našem komitentu (korisniku akreditiva) za izvezene usluge/robu.

Ova transakcija će biti izvršena pod uslovima da je korisnik akreditiva (komitent CKB-a) podnio banci u utvrđenim rokovima usklađenu prezentaciju (dokumenta).

U radu sa akreditivima poštuju se jednobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive publikacija mtk br. 600 revizija 2007 (ICC UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS UCP NO.600 REVISION 2007)

Osnovna načela rada sa akreditivom su:

 1. Načelo poslovanja sa dokumentima, a ne sa robom ili činidbom.
 2. Načelo odvojenosti akreditivnog posla od osnovnog Ugovora.
 3. Načelo autonomnosti pravnih odnosa.

 4. Načelo ispitivanja dokumenata.

Dva su ključna elementa dokumentarnog akreditiva:

 1. Akreditivna banka (u slučaju loro akreditiva radi se o banci nalogodavca - kupca) otvara neopozivi akreditiv u korist korisnika (prodavca robe/usluga – u slučaju loro akreditiva – komitent CKB-a) i preuzima neopozivu obavezu da plati korisniku, i

 2. Korisnik će se naplatiti pod uslovom da u predviđenom roku podnese Banci dokumenta uslovljena u akreditivu i da ista striktno odgovaraju svim odredbama u akreditivu.

Akreditiv mogu koristiti sva pravna lica koja su komitenti Banke. Postoje razne vrste akreditiva, kao što su: pokriveni, nepokriveni, neprenosivi, prenosivi, revolving domicil u zemlji ili domicil u inostranstvu, plativ po viđenju, akceptni, terminski, standby.

Vrlo je bitno da spoljnotrgovinac prije zaključivanja spoljnotrgovinskog Ugovora konsultuje Banku za pravilno definisanje finansijske klauzule:

 • kakvu vrstu Akreditiva kupac treba da otvori,
 • kada mora da otvori akreditiv,
 • precizirati uslove pod kojima će se akreditiv koristiti.

Banka posjeduje već preko 10 godina iskustva u radu sa akreditivima. U kombinaciji sa ekspertskom pomoći koju pružamo, CKB predstavlja najpouzdanijeg partnera na crnogorskom tržištu. To potvrđuje i preko 60% tržišnog učešća. Jedan od najbitnijih faktora prilikom otvaranja akreditiva jeste njegova odgovarajuća formulacija. Samim tim, najznačajniji dio usluge nije cijena, već stručna pomoć koju banka pruža.


Cijena proizvoda

Cijena nostro akreditiva zavisi od njegove vrste i sporazuma o saradnji sa klijentom, a kreće se u opsegu od 0,5%-3,5%.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.