CKB

Avansne garancije

 • Omogućava korisniku da obezbijedi avans koji je uplatio dobavljaču.
 • Poboljšava kupoprodajne odnose prilikom realizacije velikih izvoznih poslova.
 • Dugogodišnje iskustvo Banke.
 • Najveća klijentska baza.
 • Profesionalan odnos sa klijentima.

Opis proizvoda

Avansana garancija (Garancija za povraćaj avansa) predstavlja bankarsku garanciju kojom se garant (CKB) obavezuje da će korisniku garancije (kupcu) isplatiti određeni iznos novca (datog avansa), ako nalogodavac (prodavac) ne ispuni obaveze iz ugovora.
Avansna garancija (Garancija za povraćaj avansa) se uglavnom koristi prilikom realizacije velikih izvoznih/uvoznih poslova gdje isporučioci opreme ili neke druge robe zahtijevaju da im kupci unaprijed plate određeni iznos kao avans. S obzirom na činjenicu da uglavnom postoji neravnoteža u iznosu avansa i iznosa koji treba platiti za kupljenu robu, kupac se ovom garancijom obezbjeđuje u smislu uspostavljanja narušene ravnoteže u pogledu iznosa koji je platio i koji treba platiti. Takođe, u slučaju da prodavac ne isporuči robu za koju je dat avans, kupac je obezbijeđen garancijom. Proizvod je namijenjen svim pravnim licima, prvenstveno onima koji učestvuju u realizaciji velikih izvoznih/uvoznih poslova.

Cijena proizvoda

Za izdavanje garancije banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 50 EUR, odnosno 2,00% - 3,00% godišnje od odobrenog iznosa garancije. U posebnim slučajevima menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja aplikacije za izdavanje avansne garancije Banke, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 1. zahtjev za izdavanje avansne garancije u kucanoj formi, sa svim važnim podacima o preduzeću,
 2. ugovor između zainteresovanih strana gdje se traži garancija banke.
Uz prethodno navedeno, dokumentacija koju je potrebno dostaviti, nezavisno od vrste garancije za čije izdavanje klijent aplicira je:
 1. kopija rješenja o registraciji,
 2. kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti,
 3. kopija kartona deponovanih potpisa,
 4. kopija OP obrasca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
 5. komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova, Iskaz o promjenama na kapitalu, Bilans stanja – pomoćni obrazac, Bilans uspjeha – pomoćni obrazac, Poreska prijava poreza na dobit, Obračun amortizacije za poreske svrhe) za posljednje 3 godine, ovjeren od strane Privrednog suda,
 6. zaključni list za posljednje 3 godine,
 7. zaključni list za period tekuće godine, finansijski izvještaj o poslovanju (bilans stanja i uspjeha) za tekuću godinu – presjek.

Kako do garancije?

Preduzeće podnosi zahtjev sa potrebnom dokumentacijom Banci. Zahtjev za izdavanje garancije mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlašćene osobe iz preduzeća.

Zahtjev mora da sadrži podatke na osnovu kojih se može sagledati cijeli posao i uraditi ekonomsko-finansijska analiza. Na osnovu dostavljene dokumentacije i urađene analize, Kreditni komitet donosi odluku o odobrenju garancije, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora sa klijentom.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.