CKB

Tenderske garancije

 • Omogućava korisniku učešće na tenderima
 • Dugogodišnje iskustvo
 • Najveća klijentska baza
 • Profesionalan odnos sa klijentima

Opis proizvoda

Tenderska (licitaciona) garancija predstavlja bankarsku garanciju kojom se garant (CKB) obavezuje da korisniku isplati određeni iznos novca ako učesnik (nalogodavac garancije) na tenderu opozove svoju ponudu za vrijeme trajanja licitacije ili odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima ponude koja je prihvaćena.

Proizvod je namijenjen svim pravnim licima koja žele da učestvuju na tenderima, gdje se kao obavezna dokumentacija zahtijeva garancija banke.

Cijena proizvoda

Za izdavanje garancije, Banka klijentima naplaćuje minimalnu proviziju za izdavanje garancije u iznosu od 50 EUR, odnosno 1,0% na godišnjem nivou.
U posebnim slučajevima, menadžment Banke može primijeniti dogovornu proviziju za izdavanje garancije.

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja aplikacije za izdavanje tenderske garancije Banke, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev za izdavanje tenderske garancije u kucanoj formi, sa svim važnim podacima o preduzeću,
 2. kopiju objave tendera.
Uz prethodno navedeno, dokumentacija koju je potrebno dostaviti, nezavisno od vrste garancije za čije izdavanje klijent aplicira je:

 1. kopija rješenja o registraciji,
 2. kopija rješenja o razvrstavanju djelatnosti,
 3. kopija kartona deponovanih potpisa,
 4. kopija OP obrasca (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje),
 5. komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova, Iskaz o promjenama na kapitalu, Bilans stanja – pomoćni obrazac, Bilans uspjeha – pomoćni obrazac, Poreska prijava poreza na dobit, Obračun amortizacije za poreske svrhe) za posljednje 3 godine, ovjeren od strane Privrednog suda,
 6. zaključni list za posljednje 3 godine,
 7. zaključni list za period tekuće godine, finansijski izvještaj o poslovanju (bilans stanja i uspjeha) za tekuću godinu – presjek.

Kako doći do garancije?

Preduzeće podnosi zahtjev sa potrebnom dokumentacijom Banci. Zahtjev za izdavanje garancije mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlašćene osobe iz preduzeća.

Zahtjev mora da sadrži podatke na osnovu kojih se može sagledati cijeli posao i uraditi ekonomsko-finansijska analiza. Na osnovu dostavljene dokumentacije i urađene analize, Kreditni komitet donosi odluku o odobrenju garancije, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora sa klijentom.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.