CKB

Etički kodeks

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) je godinama dominantan učesnik na bankarskom tržištu i tržištu kapitala Crne Gore. Najvažniji činilac naših prošlih i budućih dostignuća je dobar odnos sa našim klijentima.


Naš uspjeh ne bi bio moguć bez najvećeg resursa Banke, njenih zaposlenih, čiji posvećeni rad, vještine, kreativni pristup i etičko ponašanje predstavljaju prošli, sadašnjii budući simbol našeg uspjeha.


U cilju formulisanja jasnih i eksplicitnih smjernica i zahtjeva za Banku, lica koja imaju pravni odnos sa Bankom i klijente i one koji su uključeni u poslovanje Banke (eksterne partnere) u vezi sa etičkim ponašanjem i poslovanjem, u cilju zaštite vrijednosti Banke i lica i organizacije uključenih u to, Banka je usvojila svoj Etički kodeks.


Etički kodeks možete preuzeti ovdje.

Politika o konfliktu interesa

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) svojim klijentima pruža finansijske i investicione usluge.


U cilju izbjegavanja, prepoznavanja i upravljanja konfliktom interesa koji može nanijeti štetu klijentima, Banka je sačinila regulativu čija su glavna načela i procedure sadržani u Politici o konfliktu interesa.


Politika o konfliktu interesa sadrži pregled okolnosti koje dovode ili koje mogu dovesti do konflikta interesa sa potencijalno negativnim posljedicama po klijenta.Politiku o konfliktu interesa možete preuzeti ovdje.